+ ...
بوی تعفن می آید.. جنازه ای شاید آن سوی خیابان می گندد.. من.. به ستاره هایی که زیر خروارها خاک مدفون شده اند فکر می کنم.. چه شب ، وحشی است امشب.. چنگ می اندازد دلم را.. خاطرات گندیده ام فوران میکنند... آ ن سوی خیابان جنازه ای نیست.. بوی تعفن مال ِ همین نزدیکی هاست...


چهارشنبه 28 اسفند 1387

عنوان آخرین یادداشتها