+ …SoMe DaY.. SoMe HoW
روزی خواهم خندید.. به تمام اشک ها.. و به دست باد خواهم سپرد همه غصه ها را.. روزی مترسک ها را بر خواهم چید.. و عروسک ها را از زیر زمین خاک گرفته بیرون خواهم آورد.. روزی فریاد خواهم زد.. همه خواستن هایم را.. در آن بهشت سرسبز خدا.. آنجا که مردمانش لبخند می زنند و سیب میخورند.. آن روز.. در گوش تو زمزمه خواهم کرد.. همه دلتنگی هایم را.. و تو خواهی دید.. من چه معصومانه دلتنگت بودم!


دوشنبه 27 اسفند 1386

عنوان آخرین یادداشتها