+ باشد که بفهمیم...
من ایمان آوردم.. به دلتنگی.. به گناه... به اشتباهی که به گناه می رسد.. من ایمان آوردم.. به همه دروغ های دنیا.. به تمام عشق های دو روزه... ایمان آوردم به هوس.. به نیاز.. و به تمام قدغن های جهان... کسی ایمان بیاورد لطفا..! به من.. و تمام باورهایم...!


یکشنبه 19 خرداد 1387

عنوان آخرین یادداشتها